jan
14

Oaks Generalforsamling

Generalforsamlingen er onsdag d. 10. februar kl .19.00 i Pyramiden, Græse Strandvej 22, Frederikssund. Mød op og gør din indflydelse gældende i Oaks.

Dagsorden:
•Valg af dirigent.
•Valg af 2 stemmetællere.
•Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse.
•Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for perioden 01.01. til 31.12. til godkendelse.
•Kontingentfastsættelse.
•Behandling af eventuelt indkomne forslag.
•Valg af formand i lige år.
•Valg af kasserer i ulige år.
•Valg af menige medlemmer. Valget gælder for 1 år.
•Valg af min. 2 og max 3 suppleanter til bestyrelsen. Valget gælder for 1 år.
•Valg af revisor. Valget gælder for 1 år.
•Valg af revisorsuppleant. Valget gælder for 1 år.
•Eventuelt.

Alle indkomne forslag skal være i bestyrelsens besiddelse 14 dage inden generalforsamlingen