Generalforsamling

Generalforsamling 2023

Der afholdes Generalforsamling i OAKS onsdag  d. 22 februar kl. 19.00-21.00.

 

Der vil i år være mulighed for både fysisk og online deltagelse. Link sendes ud en uge før.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i skriftlig form være bestyrelsen i hænde på bestyrelsen@oaks.dk SENEST 14 dage før dens afholdelse (8 Februar 2023).

 

 

Dagsorden:

 

1

. Valg af dirigent

 

2

. Valg af 2 stemmetællere

 

3

. Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse

 

4

. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab 

 

5

. Kontingentfastsættelse

 

6.

 Kasseren fremlægger budget for 2023

 

7

. Behandling af indkomne forslag

 

8. 

Valg af formand i lige år.

   - Julie Grelck fortsætter

 

9.

 Valg af kasserer i ulige år 

   - Anders Theisen er på valg og ønsker genvalg

 

10.

 Valg af 5 menige medlemmer til bestyrelsen. Valget gælder for 1 år.

 

 11. Valg af min. 2 og max. 3 suppleanter til bestyrelsen. Valget gælder for 1 år.

 

12. 

Valg af revisor. Valget gælder for 1 år

 

13.

 Valg af revisor suppleant. Valget gælder for 1 år


14.

 Eventuelt

 

Tak for i aften

---------------------------------------------


Der afholdes generalforsamling tirsdag d. 18 Februar kl. 19.00-21.00 i kantinen på Ådalens skole.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetællere.

3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse.

4. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab for perioden 01.01-31.12 2019 til godkendelse.

5. Kontingentfastsættelse

- der er i 2020 ingen kontingent stigninger.

6. Kasseren fremlægger budget for 2020.

7. Behandling af indkomne forslag.

8. Valg af formand i lige år.

- Michael Brøndum Hansen ønsker ikke genvalg. Vi takker for de mange år som Michael har lagt i bestyrelsen, både som medlem og som formand.

- Bestyrelsen peger enstemmigt på Julie Maria Grelck som formands kandidat.

9. Valg af kasserer i ulige år 

10. Valg af 5 menige medlemmer til bestyrelsen. Valget gælder for 1 år.

- Mette Dracman Benzon ønsker genvalg 

- Hans Peter Roth ønsker genvalg 

- Lena Skovgaard ønsker genvalg    

- Lukas Højland ønsker ikke genvalg           

- Jonathan Slott Thordal ønsker ikke genvalg                 

 11. Valg af min. 2 og max. 3 suppleanter til bestyrelsen. Valget gælder for 1 år.

- Mikkel Bo Rasmussen ønsker genvalg

- Julie Maria Grelck er kandidat til formandsposten

Ønsker at stille op til posten som suppleanter:

- Kyler Wilson

- Mikkel Brøndum Svendsen

12. Valg af revisor. Valget gælder for 1 år.

- Mark White ønsker ikke genvalg

13. Valg af revisor suppleant. Valget gælder for 1 år.

- Emil Schnack ønsker genvalg

14. Eventuelt

Tak for i aften.

Der er pr.11/2-20 ikke modtaget indkomne forslag til ovenstående dagsorden eller kandidater der ønsker at opstille til bestyrelsen.

Alle, aktive som passive medlemmer, har adgang til generalforsamlingen.

Alle fremmødte medlemmer, der ikke er i kontingentrestance har stemmeret.

Dog kan medlemmer under 18 år repræsenteres af deres forældre, således at der kan afgives stemme på medlemmets vegne.

Referat for generalforsamlingen 2020:

Formand, Michael Brøndum Hansen åbnede Generalforsamlingen kl. 19.00 og bød velkommen.

1. Valg af dirigent.
Jørgen Olsen blev valgt med akklamation og noterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og derfor i overensstemmelse med vedtægterne (senest 14 dage før på klubbens hjemmeside til afholdelse inden udgangen af februar måned).
Hans Peter Roth blev referent.

2. Valg af 2 stemmetællere.
Mikkel Bo og Claus Fangel valgt.

3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse.
Michael Brøndum Hansen læste sin beretning op.
Godkendt med akklamation!

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for perioden 01.01-31.12 2019 til godkendelse.
Vedlægges som bilag B.
Godkendt med akklamation!

5. Kontingentfastsættelse
Der er i 2020 ingen kontingentstigninger
Hvad med aktiv i flere sportsgrene?
Evt. halv kontingent på billigste kontingent eller helt gratis? Generalforsamlingen bemyndigede den kommende bestyrelse til at beslutte i den sammenhæng.

6. Kassereren fremlægger budget for 2020.
Godkendt med akklamation!

7. Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag!

8. Valg af formand i lige år.
Bestyrelsen peger enstemmigt på Julie Maria Grelck som formandskandidat.
Julie fortæller: Med en fod i træner-, football- og cheer-lejren i “verdens bedste klub”, er det svært ikke at engagere sig. Vil gøre mere for at skabe en bred fællesskabfunderet klub!
Julie Maria Grelck valgt med akklamation!

9. Valg af kasserer i ulige år
Ikke relevant i 2020.

10. Valg af 5 menige medlemmer til bestyrelsen. Valget gælder for 1 år.
- Mette Drachmann Benzon ønsker genvalg
- Hans Peter Roth ønsker genvalg
- Lena Skovgaard ønsker genvalg
- Lukas Højland ønsker ikke genvalg
- Jonathan Slott Thordal ønsker ikke genvalg
- Nina Jensen stiller op
- Benjamin Grass stiller op

Mette Drachmann Benzon, Hans Peter Roth, Lena Skovgaard, Nina Jensen & Benjamin Grass valgt med akklamation!

11. Valg af min. 2 og max. 3 suppleanter til bestyrelsen. Valget gælder for 1 år.
- Mikkel Bo Rasmussen ønsker genvalg
- Julie Maria Grelck er kandidat til formandsposten
- Kyler Wilson stiller op
- Mathias Brøndum Svendsen stiller op

- Mikkel Bo Rasmussen, Kyler Wilson & Matthias Brøndum Svendsen valgt med akklamation.

12. Valg af revisor. Valget gælder for 1 år.
- Mark White ønsker ikke genvalg
- Michael Brøndum Hansen stillede op - valgt med akklamation.

13. Valg af revisorsuppleant. Valget gælder for 1 år.
- Emil Schnack ønsker genvalg og valgt med akklamation

14. Eventuelt
Michael Brøndum Svendsen - husk sammenhængskraft fra ungdom til senior. Ellers får vi for store udsving i medlemskab og ender med at fodre spillere til andre klubber.
Asger Nybo Bostrøm: Herlev Rebels’ stærke ungdomsarbejde døde netop af samme årsag.
Jonathan Gissel: Tror på Oaks fundament!

Jørgen Olsen takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen 20:25